ABUSE / USE POLICY

Door middel van dit hoofdstuk wil Leverancier de gebruikers van haar systemen en haar internetinfrastructuur wijzen op de gevolgen van schending van de "Acceptable Use Policy".

Algemeen:
In het geval een gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van Leverancier zich schuldig maakt aan actieve portscans, heeft Leverancier het recht haar dienstverlening aan deze gebruiker met onmiddellijke ingang op te schorten, totdat overleg met de bewuste gebruiker tot een voor Leverancier bevredigende oplossing heeft geleid om herhaling te voorkomen. Wordt een dergelijke oplossing niet bereikt, dan behoudt Leverancier zich het recht voor de dienst geheel te staken en de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Klachten:

Copyright en Merkenrecht
Indien er klachten zijn wegens schending van derdenrechten jegens een klant, beslist de klant in eerste instantie zelf wat er met haar account gebeurt. Hier wordt alleen af van geweken indien rechtenschending van derden blijkt uit schriftelijke en uitgebreide bewijsvoering door de partij wiens rechten zijn geschonden, en nadat Leverancier na haar eigen interpretatie van mening is dat belemmering van deze schending dringend van aard is. In alle andere gevallen wordt er door Yourhosting geen actie ondernomen tot het moment waarop belemmering gerechtelijk onderschreven wordt.

Spam klachten
Voor de klachten behandeling betreffende spam, verwijzen we u naar ons SPAM-beleid.

Klachten ten gevolge van account misbruik / onervaren gebruik
Deze klachten kunnen voort komen uit netwerkproblemen en-/of performance problemen met de server waar de producten die u afneemt aan gelinkt zijn. Hiervoor verwijzen we u naar het Hacking/portscans beleid en Scripting beleid

Wijziging:
Leverancier behoudt zich het recht voor aan de hand van maatschappelijke en technische ontwikkelingen deze Abuse Policy eenzijdig te wijzigen.

ACCEPTABLE USE POLICY

Door middel van dit document wil Leverancier haar klanten en gebruikers wijzen op hun verantwoordelijkheden wanneer zij van de internetfaciliteiten van Leverancier gebruik maken. Wanneer bepalingen uit deze Acceptable Use Policy worden overtreden, kan Leverancier die maatregelen treffen, omschreven in deze ACCEPTABLE USE/ ABUSE POLICY om overtreding danwel voortduring daarvan tegen te gaan.

Doel van deze ACCEPTABLE USE POLICY is onder meer:

Algemene gedragsregels:

Accounts en wachtwoorden:

Hacking/portscans beleid:

Scripting beleid:

Spammen / /ongewenste email:

Waarom?
In tegenstelling tot de traditionele verspreiders van "junk mail", die postpapier, enveloppen en port betalen, kunnen verspreiders van Unsolicited Bulk E-mail (UBE) en Unsolicited Commercial E-mail (UCE), oftewel grote hoeveelheden ongevraagde commerciële e-mail (ook wel spam genoemd), zonder al te veel kosten aan hun eigen zijde voor grote overlast en enorme kosten zorgen aan de zijde van de ontvangers van dergelijke e-mail.

Deze kosten zijn o.a.:

Leverancier is van mening dat de bovenstaande kosten niet zonder meer aan de gebruikers van het Internet kunnen worden opgedrongen. Het uitbannen van spam zal volgens Leverancier leiden tot een beter en goedkoper gebruik van het Internet en stelt Leverancier beter in staat haar klanten een efficiënte en betaalbare service te verlenen.

Indien u voor uw site reclame wilt maken, gebruik dan alstublieft een ander middel. Het probleem is dat bijna niemand positief reageert op spam berichten. Veel mensen gaan boze e-mail sturen, en vaak komt deze e-mail bij de provider (dus ons) terecht. Wij zijn verplicht deze te beantwoorden. Doen wij dit niet, dan wordt Leverancier naar alle waarschijnlijkheid opgenomen in allerlei anti spam filters, waar wij en onze andere klanten dan de dupe van worden.

SPAM-beleid
A. Het is klanten verboden om spam berichten te verzenden aan derden die hierom niet nadrukkelijk hebben verzocht; Hetzij via het netwerk van Leverancier, hetzij ter promotie van een website die via het netwerk van Leverancier met het Internet is verbonden. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Leverancier en/of berichten in meerdere nieuwsgroepen tegelijk (crosspost) en/of afzonderlijk (multipost) posten met daarin reclame of andere commerciële uitingen voor een domein en/of een emailadres en/of welke andere dienst dan ook, danwel aan individuele emailadressen te versturen. Dit geldt tevens indien deze handelingen worden verricht bij een andere provider maar de bedoelde website wordt gehost bij Leverancier. Tevens is het klanten verboden derden ongevraagd te abonneren op mailinglijsten.
B. Het is klanten verboden om tijdelijk of permanent met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van Leverancier. De mailserver is toegestaan om inkomende e-mail te accepteren dat is bedoeld voor de desbetreffende domein(en), en e-mail te verzenden dat afkomstig is van het door Leverancier toegekende IP adres(sen). Het is expliciet verboden e-mail te accepteren buiten het toegekende netwerk welke bedoeld is voor verzending buiten dit netwerk. Anders gezegd: de mailserver is het begin of het eindpunt voor e-mail, geen tussenstation. Leverancier heeft het recht om een onvoldoende beveiligde mail server zonder kennisgeving vooraf te blokkeren op het Internet.
C. Bulk e-mail is toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde verified OPT-IN regeling. Mailings waar een database voor is gebruikt waarin de ontvanger de verzender (de klant) niet heeft geautoriseerd, worden behandeld als spam en Leverancier zal dit bij de ontvangst van klachten als zodanig behandelen.
D. Klachten betreffende spam dienen te worden ingediend per e-mail op abuse @ firstfind.nl. De klacht moet een volledige kopie inclusief originele headers van de mogelijke spam e-mail bevatten. Nadat is vastgesteld of de klacht daadwerkelijk UBE of bulk UCE betreft, krijgt de klant een officiële waarschuwing: FTO ("First Time Offender"). Indien binnen 24 uur geen reactie volgt waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om spam te voorkomen, behoudt Leverancier zich het recht voor, de door Leverancier toegekende IP adres(sen) of site van het Internet te weren.
E. Gefundeerde klachten over een klant die reeds bekend staat als FTO zullen er toe leiden dat Leverancier zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records steeds voor een periode van minimaal 48 uur zal verwijderen. De klant wordt op de hoogte gesteld dat deze de status van STO ("Second Time Offender") heeft verworven. Leverancier houdt zich het recht voor de dienst aan de klant zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn, definitief op te heffen. Als een onvoldoende beveiligde server is gebruikt voor het verzenden of doorsturen van spam, wordt poort 25 (SMTP) geblokkeerd voor het (de) respectievelijke IP adres(sen).
F. Klanten die voor de derde maal de fout ingaan (TTO, "Third Time Offenders") worden altijd onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn.
G. Leverancier heeft het recht om dataverkeer te blokkeren van andere netwerken om zodanig spam te weren of te voorkomen. Het is mogelijk dat dit kan leiden tot tijdelijke uitval van verbinding(en) met andere netwerken.

Email:
Het is gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van Leverancier niet toegestaan om:

Wijziging:

Live chat offline